Korzystamy z cookies, więcej informacji »
Dodano: 17.05.2010 14:17

Regulamin serwisu CAD.pl

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Serwis cad.pl, działający pod adresem http://www.cad.pl prowadzony jest przez HELION SA, z siedzibą w Gliwicach, przy ul. Kościuszki 1c, nr NIP:631-020-02-68, REGON 271070648, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000121256, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, zwany dalej Administratorem.
 2. Każdy Użytkownik rejestrując się do Portalu automatycznie akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu.

II. DEFINICJE

Serwis – znajdujący się pod adresem http://www.cad.pl należący do Administratora branżowy portal społecznościowo – opiniotwórcy, skupiający Użytkowników prezentujących informacje, artykuły, rysunki, notki, drobne fragmenty programów komputerowych i kompozycje z zakresu technik projektowych w systemie CAD. Serwis umożliwia osobom trzecim dostęp do treści zamieszczonych w Serwisie, przy czym bez prawa edytowania, komentowania i modyfikacji tych wpisów.

Użytkownik – osoba fizyczna lub osoba prawna która spełnia warunki Regulaminu i dokonała Rejestracji, w wyniku której utworzone zostało dla niej Konto i tym samym uzyskała ona dostęp do usług świadczonych przez Administratora i zasobów Serwisu

Nazwa (login) – unikalny identyfikator określający Użytkownika, ustalony samodzielnie przez Użytkownika w procesie rejestracji,

Hasło – unikalne, wybrana przez Użytkownika kombinacja znaków zawierająca co najmniej 5 znaków.

Konto – powstały w wyniku Rejestracji - profil użytkownika, zawierający jego dane osobowe i kontaktowe.

III. WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU

 1. Prowadzony przez Administratora Serwis pozwala Użytkownikom dokonywać wpisy będące artykułami, rysunkami, szkicami, notkami, drobnymi fragmentami programów komputerowych i kompozycjami, jak również gwarantuje dostęp do bazy danych innych Użytkowników, którzy w ramach Serwisu zdecydowali się na upublicznienie swoich danych osobowych w celu nawiązania bezpośredniego kontaktu z innymi Użytkownikami Serwisu.
 2. Użytkownikami mogą być osoby fizyczne, które ukończyły 13 lat, a także osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.
 3. Rejestracja Użytkownika w Serwisie polega na prawidłowym wypełnieniu formularza rejestracyjnego znajdującego się pod adresem http://cad.pl/component/user/register.html. W celu korzystania z wszystkich funkcjonalności,
 4. W procesie Rejestracji Użytkownik zobowiązany jest podać prawidłowe dane. Administrator zachowuje prawo do weryfikacji podanych danych, bądź też odmowy rejestracji w przypadku uzasadnionej wątpliwości co prawidłowości ww. danych.
 5. Użytkownik może posiadać tylko jedno konto.
 6. Zabrania się udostępniania Konta innym osobom, jak i korzystania z Kont należących do innych osób. Użytkownik powinien zachować w tajemnicy hasło do Konta. Konta są niezbywalne.

IV. DANE OSOBOWE I POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Podane przez Użytkowników dane osobowe Administrator zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z polityką ochrony prywatności, która stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.
 2. Użytkownicy wchodzą w posiadanie danych osobowych innych Użytkowników wyłącznie w przypadkach przewidzianych w Regulaminie oraz w innych uzasadnionych przypadkach, za uprzednią zgodą osoby, której dane dotyczą.
 3. Użytkownik zobowiązuje się do nie ujawniania osobom trzecim informacji dotyczących innych Użytkowników, które otrzymał od Administratora lub innych Użytkowników w związku z korzystaniem z Serwisu, chyba że uzyskał uprzednią zgodę od Użytkownika, którego dane dotyczą.
 4. Dane osobowe Użytkowników Serwisu, bez ich wiedzy oraz wbrew zasadom przyjętym dla funkcjonowania Serwisu nie są przez Administratora udostępniane osobom trzecim. Użytkownik w odrębnym oświadczeniu woli może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych pochodzących od osób trzecich.

V. ORGANIZACJA SERWISU

 1. Administrator w ramach prowadzonego Serwisu oferuje możliwość:
  1. zapoznawania się przez Użytkowników z informacjami i aktualnościami zamieszczanymi przez Administratora lub przez innych Użytkowników,
  2. tworzenie i zamieszczanie indywidualnych wpisów dokonywanych przez Użytkownika zgodnie z pkt. 5.3 i 5.4
 2. W ramach Serwisu Administrator dostarcza Użytkownikom oraz osobom trzecim informacje prasowe, aktualności oraz inne treści prawno autorskie dotyczące organizacji i funkcjonowania rynku CAD, a także inne opracowania, analizy i artykuły.
 3. Użytkownicy mogą brać czynny udział w tworzeniu części merytorycznej Serwisu poprzez zamieszczanie swoich treści prawno-autorskich w postaci informacji, artykułów, opracowań, rysunków, notek, drobnych fragmentów programów komputerowych i kompozycji z zakresu technik projektowych w systemie CAD.
 4. Użytkownicy mają również prawo do wymiany opinii i poglądów.
 5. Wpisy Użytkowników, o których mowa w pkt. 5.3 oraz 5.5 nie będą naruszać obowiązującego prawa, praw osób trzecich jak również niniejszego Regulaminu. Użytkownicy oświadczają, że dokonywane przez nich wpisy, publikacje, a także zamieszczane oprogramowanie nie będzie naruszało autorskich praw majątkowych i osobistych osób trzecich.
 6. Zabrania się zamieszczania w Serwisie treści uznawanych powszechnie za wulgarne, obraźliwe, sprzeczne z prawem polskim i europejskim, etyką oraz zasadami współżycia społecznego, a w szczególności:
  1. niezgodne z obowiązującym prawem autorskim, a także nakłaniające do jego łamania, poprzez rozprzestrzenianie jakichkolwiek informacji, mogących posłużyć do tego celu,
  2. pornograficzne i erotyczne,
  3. związane z użyciem przemocy wobec ludzi i zwierząt,
  4. mogące posłużyć do zniesławienia,
  5. nawołujące do szerzenia nienawiści między narodami oraz rasizmu
  6. zawierające nieuzasadnione treści reklamowe, promocyjne itp.
 7. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treści przekazywane i publikowane przez Użytkowników. Administrator zastrzega sobie jednak prawo do: skracania tekstów, redagowania lub usuwania treści zabronionych przez prawo, wulgarnych, obraźliwych lub w inny sposób naruszających dobre obyczaje. Administrator zachowuje prawo do natychmiastowego usunięcia wpisu lub innego uniemożliwienia dostępu do danych, w przypadku uzyskania wiarygodnej informacji o bezprawnym charakterze przechowywanych danych Użytkownika.
 8. Użytkownicy oraz osoby trzecie, mają prawo do korzystania z treści zamieszczonych w serwisie, wyłącznie w ramach obowiązujących przepisów prawa oraz indywidualnej zgody Administratora lub innych Użytkowników

VI. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Administrator zobowiązuje się do zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych usług. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu wywołane siłą wyższą, awarią sprzętu lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników. W związku z powyższym Administrator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody i utracone korzyści Użytkowników.
 2. Publikowane w Systemie opinie/komentarze Użytkowników Systemu są prywatnymi opiniami, za które Administrator nie ponosi odpowiedzialności.
 3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za działania Użytkowników w ramach Serwisu ani za nienależyte wykonanie bądź niewykonanie przez nich innych umów , jak również nie ponosi odpowiedzialności za następstwa działań podjętych przez Użytkowników oraz osoby trzecie, a stanowiących naruszenie postanowień Regulaminu.
 4. Administrator zastrzega sobie możliwość usuwania bądź blokowania Kont Użytkowników naruszających przepisy prawa, niniejszego Regulaminu, zasad współżycia społecznego.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 10.05.2010r.
 2. Usługodawca ma prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie 14 dni od umieszczenia zmienionego Regulaminu w Serwisie.
 3. O zmianie Regulaminu Usługodawca zawiadomi Usługobiorcę drogą elektroniczną.
 4. W przypadku, o którym mowa w punkcie 2 niniejszego działu, Usługobiorca ma prawo w terminie 14 dni od daty otrzymania informacji o zmianie Regulaminu do wyrejestrowania z systemu. Jeżeli tego nie zrobi, przyjmuje się, że Usługobiorca zaakceptował zmieniony Regulamin.
 5. Wszelkie spory powstałe na gruncie Regulaminu lub umów o świadczenie Usług drogą elektroniczną rozstrzygał będzie polski sąd powszechny.
 6. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o ochronie danych osobowych, kodeksu cywilnego i inne bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
 7. Wszelkie problemy związane z funkcjonowaniem serwisu należy zgłaszać, za pośrednictwem poczty elektronicznej: ls@helion.pl.
Newsletter
Prosto na email będziesz otrzymywać między innymi
 • oferty pracy
 • zniżki na książki
 • najnowsze publikacje
AutoCAD cz. I

AutoCAD - kurs dla początkujących

 

Pierwszy z kursów przeznaczony jest dla osób rozpoczynających pracę w środowisku AutoCAD.
Omówiona została filozofia pracy z programem AutoCAD, wygląd głównego okna aplikacji oraz dopasowanie programu do własnych potrzeb.

Kolejne podrozdziały poświęcone są zagadnieniom rysowania i modyfikowania obiektów (linie, multilinie, okrąg, prostokąt wielobok, splajn). Zostały również omówione zasady pracy z warstwami, blokami oraz wymiarowanie. Ostatnie rozdziały kursu podstawowego omawiają zasady drukowania.