Korzystamy z cookies, więcej informacji »
Dodano: 17.05.2010 14:17

Regulamin serwisu CAD.pl

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Serwis cad.pl, działający pod adresem https://www.cad.pl prowadzony jest przez HELION SA, z siedzibą w Gliwicach, przy ul. Kościuszki 1c, nr NIP:631-020-02-68, REGON 271070648, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000121256, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, zwany dalej Administratorem lub Helion.
 2. Każdy Użytkownik rejestrując się do Portalu automatycznie akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu.

II. DEFINICJE

Serwis – znajdujący się pod adresem http://www.cad.pl należący do Administratora branżowy portal społecznościowo – opiniotwórcy, skupiający Użytkowników prezentujących informacje, artykuły, rysunki, notki, drobne fragmenty programów komputerowych i kompozycje z zakresu technik projektowych w systemie CAD. Serwis umożliwia osobom trzecim dostęp do treści zamieszczonych w Serwisie, przy czym bez prawa edytowania, komentowania i modyfikacji tych wpisów.

Administrator -
- Helion.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach, przy ul. Kościuszki 1c, wpisana do rejestru przedsiębiorstw przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział X Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000389545, NIP 631-263-62-54, Regon 241989027, i

- HELION SA, z siedzibą w Gliwicach, przy ul. Kościuszki 1c, nr NIP:631-020-02-68, REGON 271070648, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000121256, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Krajowego Rejestru Sądowego

Użytkownik – osoba fizyczna lub osoba prawna która spełnia warunki Regulaminu i dokonała Rejestracji, w wyniku której utworzone zostało dla niej Konto i tym samym uzyskała ona dostęp do usług świadczonych przez Administratora i zasobów Serwisu

Nazwa (login) – unikalny identyfikator określający Użytkownika, ustalony samodzielnie przez Użytkownika w procesie rejestracji,

Hasło – unikalne, wybrana przez Użytkownika kombinacja znaków zawierająca co najmniej 5 znaków.

Konto – powstały w wyniku Rejestracji - profil użytkownika, zawierający jego dane osobowe i kontaktowe.

RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

III. WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU

 1. Prowadzony przez Administratora Serwis pozwala Użytkownikom dokonywać wpisy będące artykułami, rysunkami, szkicami, notkami, drobnymi fragmentami programów komputerowych i kompozycjami, jak również gwarantuje dostęp do bazy danych innych Użytkowników, którzy w ramach Serwisu zdecydowali się na upublicznienie swoich danych osobowych w celu nawiązania bezpośredniego kontaktu z innymi Użytkownikami Serwisu.
 2. Użytkownikami mogą być osoby fizyczne, które ukończyły 13 lat, a także osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.
 3. Rejestracja Użytkownika w Serwisie polega na prawidłowym wypełnieniu formularza rejestracyjnego znajdującego się pod adresem http://cad.pl/component/user/register.html. W celu korzystania z wszystkich funkcjonalności,
 4. W procesie Rejestracji Użytkownik zobowiązany jest podać prawidłowe dane. Administrator zachowuje prawo do weryfikacji podanych danych, bądź też odmowy rejestracji w przypadku uzasadnionej wątpliwości co prawidłowości ww. danych.
 5. Użytkownik może posiadać tylko jedno konto.
 6. Zabrania się udostępniania Konta innym osobom, jak i korzystania z Kont należących do innych osób. Użytkownik powinien zachować w tajemnicy hasło do Konta. Konta są niezbywalne.

IV. DANE OSOBOWE I POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Użytkownik korzystając z Serwis podaje samodzielnie i dobrowolnie dane osobowe w zakresie: imię i nazwisko, e-mail, telefon, data urodzenia, dane IP w formularzu rejestracyjnym Serwisu lub też udostępnia swoje dane przy użyciu konta w serwisie Facebook.com lub Google.com., w przypadku udostępniania przez Administratora takiej funkcjonalności. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, jednak brak danych uniemożliwi realizację zamówienia. Podstawą prawną przetwarzania przez Administratora jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO), a w zakresie danych podanych fakultatywnie – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) .
 2. Serwis przetwarza również dane Użytkowników:
  a. w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników w Serwisie i sposobu korzystania z konta, a także ich preferencji, w celu poprawy stosowanych funkcjonalności;
  b. w celu potencjalnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegający na ochronie swoich praw;
  c. w celach marketingowych Administratora oraz innych podmiotów – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegający na ochronie swoich praw;
 3. W przypadku rejestracji lub logowania się do Konta w Serwisie za pośrednictwem portalu społecznościowego Facebook lub Google, Użytkownik wybierze tę formę logowania, a Serwis, po uprzednim wyrażeniu zgody przez Użytkownika, pobierze z konta Użytkownika w ramach portalu społecznościowego jedynie dane niezbędne do rejestracji i obsługi konta.
 4. Celem realizacji zamówienia Serwis może przekazać dane osobowe Użytkownika w zakresie  imię i nazwisko, e-mail, telefon  osobom trzecim w celu niezbędnym do prawidłowej realizacji umowy.
 5. Administratorem danych osobowych jest Administrator (zgodnie z definicją w komparycji). Dane osobowe są chronione zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a od dnia wejścia w życie zgodnie Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. i aktów prawnych które zostaną wydane w jego wykonaniu.
 6. Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz żądania ich ograniczenia lub usunięcia. Użytkownik ma ponadto prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także o prawo do żądania przeniesienia swoich danych.
 7. Użytkownik może w każdym czasie wycofać zgodę na dalsze przetwarzanie swoich danych osobowych. Wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Użytkownik ma prawo wnieść skargę na przetwarzanie jego danych przez Administratora do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Użytkownik może wyrazić dodatkową zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie: adres e-mail, imię i nazwisko, numer telefonu oraz data urodzenia dla celów marketingowych przez Administratora oraz inne podmioty powiązane, w celu informowania go o nowych towarach, promocjach i usługach dostępnych w Serwisie w tym zwłaszcza w formie Newslettera. Użytkownik w każdym czasie może wycofać tę zgodę. Wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 10. Użytkownik może wyrazić odrębną zgodę na przesłanie przez Serwis wiadomości na podany adres e-mail z prośbą o recenzję zakupionych Towarów. Użytkownik w każdej chwili zgodę tę może wycofać. Wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 11. Aby ułatwić korzystanie z serwisu, mechanizm nim zarządzający wykorzystuje technologię znaną jako cookies – informacje są zapisywane przez serwer Serwisu na komputerze Użytkownika. Technologia cookies nie służy pozyskiwaniu jakichkolwiek danych o osobach odwiedzających serwis ani śledzenia ich nawigacji. Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania cookies. Może to jednak spowodować pewne utrudnienia w korzystaniu z Serwisu. Szczegółowe zasady funkcjonowania cookies można znaleźć w naszej Polityce prywatności.
 12. Administrator będzie przechowywać dane osobowe Użytkownika
  a. w przypadku, gdy Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie zgody, okres przetwarzania trwa do momentu wycofania tej zgody przez Użytkownika;
  b. w przypadku, gdy Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie uzasadnionego interesu administratora danych, okres przetwarzania trwa do momentu ustania ww. interesu (np. okres przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych) lub do momentu sprzeciwienia się osoby, której dane dotyczą, dalszemu takiemu przetwarzaniu – w sytuacjach, gdy sprzeciw taki zgodnie z przepisami prawa przysługuje;
  c. przypadku, gdy Administrator przetwarza dane osobowe, z uwagi na obowiązujące przepisy prawa, okresy przetwarzania danych w tym celu określają te przepisy
  Szczegóły ochrony danych Użytkownika znajdują się w Polityce prywatności.

  V. ORGANIZACJA SERWISU

  1. Administrator w ramach prowadzonego Serwisu oferuje możliwość:
   1. zapoznawania się przez Użytkowników z informacjami i aktualnościami zamieszczanymi przez Administratora lub przez innych Użytkowników,
   2. tworzenie i zamieszczanie indywidualnych wpisów dokonywanych przez Użytkownika zgodnie z pkt. 5.3 i 5.4
  2. W ramach Serwisu Administrator dostarcza Użytkownikom oraz osobom trzecim informacje prasowe, aktualności oraz inne treści prawno autorskie dotyczące organizacji i funkcjonowania rynku CAD, a także inne opracowania, analizy i artykuły.
  3. Użytkownicy mogą brać czynny udział w tworzeniu części merytorycznej Serwisu poprzez zamieszczanie swoich treści prawno-autorskich w postaci informacji, artykułów, opracowań, rysunków, notek, drobnych fragmentów programów komputerowych i kompozycji z zakresu technik projektowych w systemie CAD.
  4. Użytkownicy mają również prawo do wymiany opinii i poglądów.
  5. Wpisy Użytkowników, o których mowa w pkt. 5.3 oraz 5.5 nie będą naruszać obowiązującego prawa, praw osób trzecich jak również niniejszego Regulaminu. Użytkownicy oświadczają, że dokonywane przez nich wpisy, publikacje, a także zamieszczane oprogramowanie nie będzie naruszało autorskich praw majątkowych i osobistych osób trzecich.
  6. Zabrania się zamieszczania w Serwisie treści uznawanych powszechnie za wulgarne, obraźliwe, sprzeczne z prawem polskim i europejskim, etyką oraz zasadami współżycia społecznego, a w szczególności:
   1. niezgodne z obowiązującym prawem autorskim, a także nakłaniające do jego łamania, poprzez rozprzestrzenianie jakichkolwiek informacji, mogących posłużyć do tego celu,
   2. pornograficzne i erotyczne,
   3. związane z użyciem przemocy wobec ludzi i zwierząt,
   4. mogące posłużyć do zniesławienia,
   5. nawołujące do szerzenia nienawiści między narodami oraz rasizmu
   6. zawierające nieuzasadnione treści reklamowe, promocyjne itp.
  7. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treści przekazywane i publikowane przez Użytkowników. Administrator zastrzega sobie jednak prawo do: skracania tekstów, redagowania lub usuwania treści zabronionych przez prawo, wulgarnych, obraźliwych lub w inny sposób naruszających dobre obyczaje. Administrator zachowuje prawo do natychmiastowego usunięcia wpisu lub innego uniemożliwienia dostępu do danych, w przypadku uzyskania wiarygodnej informacji o bezprawnym charakterze przechowywanych danych Użytkownika.
  8. Użytkownicy oraz osoby trzecie, mają prawo do korzystania z treści zamieszczonych w serwisie, wyłącznie w ramach obowiązujących przepisów prawa oraz indywidualnej zgody Administratora lub innych Użytkowników

  VI. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

  1. Administrator zobowiązuje się do zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych usług. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu wywołane siłą wyższą, awarią sprzętu lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników. W związku z powyższym Administrator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody i utracone korzyści Użytkowników.
  2. Publikowane w Systemie opinie/komentarze Użytkowników Systemu są prywatnymi opiniami, za które Administrator nie ponosi odpowiedzialności.
  3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za działania Użytkowników w ramach Serwisu ani za nienależyte wykonanie bądź niewykonanie przez nich innych umów , jak również nie ponosi odpowiedzialności za następstwa działań podjętych przez Użytkowników oraz osoby trzecie, a stanowiących naruszenie postanowień Regulaminu.
  4. Administrator zastrzega sobie możliwość usuwania bądź blokowania Kont Użytkowników naruszających przepisy prawa, niniejszego Regulaminu, zasad współżycia społecznego.

  VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25.05.2018r.
  2. Usługodawca ma prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu.
  3. Wszelkie spory powstałe na gruncie Regulaminu lub umów o świadczenie Usług drogą elektroniczną rozstrzygał będzie polski sąd powszechny.
  4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o ochronie danych osobowych, kodeksu cywilnego i inne bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
  5. Wszelkie problemy związane z funkcjonowaniem serwisu należy zgłaszać, za pośrednictwem poczty elektronicznej: ls@helion.pl.
  Newsletter
  Prosto na email będziesz otrzymywać między innymi
  • oferty pracy
  • zniżki na książki
  • najnowsze publikacje
  AutoCAD cz. I

  AutoCAD - kurs dla początkujących

   

  Pierwszy z kursów przeznaczony jest dla osób rozpoczynających pracę w środowisku AutoCAD.
  Omówiona została filozofia pracy z programem AutoCAD, wygląd głównego okna aplikacji oraz dopasowanie programu do własnych potrzeb.

  Kolejne podrozdziały poświęcone są zagadnieniom rysowania i modyfikowania obiektów (linie, multilinie, okrąg, prostokąt wielobok, splajn). Zostały również omówione zasady pracy z warstwami, blokami oraz wymiarowanie. Ostatnie rozdziały kursu podstawowego omawiają zasady drukowania.

  AutoCAD 2022 PL. Pierwsze kroki
  Andrzej Pikoń

  Cena: 49.00 zł
  Promocja: 31.85
  kup na helion.pl
  EDGECAM. Frezowanie CNC 3-osiowe
  Przemysław Kochan

  Cena: 149.00 zł
  Promocja: 96.85
  kup na helion.pl