Korzystamy z cookies, więcej informacji »
Dodano: 16.05.2010 16:20 | brak komentarzy

Lekcja 15 - Wymiarowanie

 Wymiarowanie w VBA w AutoCAD-zie

Tematem dzisiejszej lekcji jest wymiarowanie obiektów rysunkowych w AutoCAD-zie z poziomu VBA. Nie będziemy tworzyć nowego obiektu od podstaw. Wykorzystamy w tym ćwiczeniu funkcję rysującą kątownik nierównoramienny z lekcji 4. dotyczącej rysowania polilinii.

Funkcja ta, jak Państwo pamiętają, rysuje kątownik o wymiarach jak na rysunku poniżej.


Rys. 1 Rysunek kątownika

Pisanie procedury tworzącej nową warstwę w AutoCAD-zie rozpoczynamy od zdefiniowania jej nazwy.

Sub wym_katownik()

Deklarujemy zmienną dimObj1 i dimObj2 jako nowe obiekty AutoCAD-a.
Dim dimObj1 As AcadDimAligned Dim dimObj2 As AcadDimAligned

Deklarujemy punkty dpt1, dpt2, dpt3 jako zmienne typu double.
Dim dpt1(0 To 2) As Double Dim dpt2(0 To 2) As Double Dim dpt3(0 To 2) As Double

Deklarujemy zmienne lokation1, lokation2 jako nowe zmienne typu double.
Dim location1(0 To 2) As Double Dim location2(0 To 2) As Double

Przypisujemy wartość do zmiennej, która określa początek pierwszej linii wymiarowej.
dpt1(0) = punkt1(0) 'X1 dpt1(1) = punkt1(1)

Przypisujemy wartość do zmiennej, która określa koniec pierwszej linii wymiarowej.
dpt2(0) = punkt1(0) + s 'X2 dpt2(1) = punkt1(1)

Przypisujemy wartość do zmiennej określającej położenie pierwszej linii wymiarowej
location1(0) = dpt1(0) location1(1) = dpt1(1) - 5 location1(2) = 0

Tworzymy pierwszą linię wymiarową.
Set dimObj1 = ThisDrawing.ModelSpace. _ AddDimAligned(dpt1, dpt2, location1)

Zmieniamy tekst napisu wymiarowego.

dimObj1.TextOverride = "s = <>"

Odświeżamy obiekt

dimObj1.Update


Rys. 2 Wymiar liniowy od punktu dpt1 do punktu dpt2

Przypisujemy wartość do zmiennej dpt3, która określa koniec drugiej linii wymiarowej.
dpt3(0) = punkt1(0) 'X2 dpt3(1) = punkt1(1) + h

Przypisujemy wartość do zmiennej określającej położenie drugiej linii wymiarowej.
location2(0) = dpt1(0) - 5 location2(1) = dpt1(1) location2(2) = 0

Tworzymy drugą linię wymiarową.
Set dimObj1 = ThisDrawing.ModelSpace. AddDimAligned(dpt1, dpt3, location2)

Zmieniamy tekst napisu wymiarowego.

dimObj1.TextOverride = "h = <>"

Odświeżamy obiekt.

dimObj1.Update


Rys. 3 Wymiar liniowy od punktu dpt1 do punktu dpt3

Deklarujemy zmienną dimrad jako nowy obiekt AutoCAD-a

Dim dimrad As AcadDimRadial


Rys. 4 Rysunek pomocniczy do stworzenia wymiaru kątowego

Deklarujemy zmienną center jako zmienną typu double.

Dim center(0 To 2) As Double

Deklarujemy zmienną chordPoint jako zmienną typu Variant.

Dim chordPoint As Variant

Deklarujemy zmienną leaderLen jako zmienną typu Integer.

Dim leaderLen As Integer

Przypisujemy wartość do zmiennej center. Zmienna ta jest potrzebna do przechowywania wartości współrzędnych punktu początku wymiaru kątowego.
center(0) = punkt1(0) + s - r1 'punkt1(0) + 40 - 3 = 37 - wsp. X center(1) = punkt1(1) + r1 'punkt1(1) + 3 = 3 - wsp. Y center(2) = 0 'wsp. Z

Przypisujemy wartość do zmiennej chordPoint. Zmienna ta jest potrzebna do przechowywania wartości współrzędnych punktu środka wymiaru kątowego.

Wiemy, że kąt pomiędzy osią X a prostą wyznaczoną przez punkty center oraz chordpoint wynosi 45 stopni. Znamy także (lub możemy sobie wyliczyć ) odległość pomiędzy tymi dwoma punktami. Do wyznaczenia współrzędnych punktu chordpoint możemy więc użyć metody PolarPoint.

Musimy pamiętać, że kąty podajemy w radianach 90 stopni = PI / 4 (funkcja obliczająca PI znajduje się na samym początku procedury).
chordPoint = ThisDrawing.Utility.PolarPoint (center, PI / 4, r1) leaderLen = 5

Tworzenie wymiaru kątowego
Set dimrad = ThisDrawing.ModelSpace. _ AddDimRadial(center, chordPoint, leaderLen)

Odświeżenie obiektu

dimrad.Update


Rys. 5 Wymiar kątowy (zwymiarowanie promienia zaokrąglenia)

Wyświetlenie w oknie typu MsgBox informacji.

MsgBox " Zmieniamy grot wymiaru kątowego na strzałkę"

Zmiana typu grota wymiaru kątowego na strzałkę.

dimrad.ArrowheadType = acArrowClosed

Odświeżenie obiektu

dimrad.Update

Koniec procedury

End Sub

Efekt działania procedury stworzonej przez nas na dzisiejszej lekcji widoczny jest na rysunku poniżej.


Rys. 6 Zwymiarowany rysunek kątownika

 

Dodaj komentarz
Żeby móc dodawać komentarze musisz być zalogowany.
Komentarze
Brak komentarzy.
Newsletter
Prosto na email będziesz otrzymywać między innymi
  • oferty pracy
  • zniżki na książki
  • najnowsze publikacje
AutoCAD cz. I

AutoCAD - kurs dla początkujących

 

Pierwszy z kursów przeznaczony jest dla osób rozpoczynających pracę w środowisku AutoCAD.
Omówiona została filozofia pracy z programem AutoCAD, wygląd głównego okna aplikacji oraz dopasowanie programu do własnych potrzeb.

Kolejne podrozdziały poświęcone są zagadnieniom rysowania i modyfikowania obiektów (linie, multilinie, okrąg, prostokąt wielobok, splajn). Zostały również omówione zasady pracy z warstwami, blokami oraz wymiarowanie. Ostatnie rozdziały kursu podstawowego omawiają zasady drukowania.